15. dubna 2024, 14:39
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Zásoby

Zásoby patří mezi oběžný neboli krátkodobý majetek podniku. Jejich charakteristickou vlastností je, že se při činnosti podniku spotřebovávají nebo při ní naopak vznikají. Výjimku z této charakteristiky tvoří zboží.

Mezi zásoby patří:

 1. materiál
 2. zásoby vlastní výroby
 3. zboží

Materiálem rozumíme především takové položky, které podnik nakupuje od externího dodavatele, popř. je vytváří ve vlastní režii a do materiálu je aktivuje.

Mezi materiál patří například:

 • suroviny a základní materiál
 • pomocné a provozovací látky
 • pohonné hmoty
 • náhradní díly
 • palivo
 • obaly
 • „drobný majetek“

Pro materiál je charakteristické, že se z účetního pohledu spotřebovává jednorázově. Proto je pro zařazení příslušné položky mezi materiál podstatná ne jeho cena, ale právě předpoklad jednorázové spotřeby – narozdíl od hmotného majetku, který se opotřebovává postupně. Materiál tedy vstupuje do nákladů jednorázově v celé částce.

Tzv. drobný majetek, který se též někdy řadí mezi materiál, je takový majetek, který sice má charakter dlouhodobosti (tj. používá se např. déle než 1 rok), ale jeho cena je nižší než zákonem stanovených Kč 40.000,00. V takovém případě podnik může rozhodnout, že takový „levnější“ majete nepovede jako hmotný majetek, ale bude o něm právě účtovat jako o materiálu, tj. včetně jednorázové spotřeby.

O materiálu se účtuje v účtové skupině 11, jeho spotřeba pak na účet 501.

Mezi zásoby vlastní výroby patří především

 • výrobky
 • polotovary
 • nedokončená výroba
 • zvířata, a to jak zvířata nakoupená, tak i vlastní příchovky zvířat

Výrobky jsou zcela dokončené a připravené k prodeji.
Polotovary prošly jednou nebo více výrobními fázemi a ve fázi, ve které se aktuálně nachází, jsou zcela dokončeny. Jako příklad polotovarů se uvádí například dokončený blok motoru, který se zabuduje do automobilu.
Nedokončená výroba prošla také jednou nebo více výrobními fázemi, ale narozdíl od polotovarů ve fázi, v níž se aktuálně nachází, není zcela dokončena. Typickým příkladedem může být rozestavěný dům.

O zásobách vlastní výroby se účtuje v účtové skupině 12 a jejich pohyb – tj. přírůstky a úbytky – se zaznamenává prostřednictvím výnosových účtů skupiny 62 – Změna stavu zásob vlastní výroby.

Pokud jde o zboží, je mu v tomto slovníčku věnovaná samostatná kapitolka. Proto jen připomeňme, že zboží podnik nakupuje za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu.
O zboží se účtuje v účtové skupině 13, úbytky zboží se potom zachycují na účet 504.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama