15. dubna 2024, 14:14
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Společné zdanění

Společné zdanění manželů je „lidový“ výraz pro institut výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze společného základu daně manželů.
Poprvé byl tento institut v českém daňovém právu využit v roce 2005, naposled jej lze využít při výpočtu daně z příjmů za rok 2007.

Aby bylo možné využít společného zdanění, musí být splněny tyto podmínky:

  • institut „společného zdanění“ mohou využít jen ti manželé, jejichž manželství trvalo ke konci daného roku a zároveň k tomuto datu vyživovali alespoň jedno nezaopatřené dítě (§ 13a odst. 1 ZoDP)
  • oba manželé musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přičemž toto daňové přiznání podávají ve stejné lhůtě, tj. do 31. 3. 2008, resp. v případě „odkladu“ do 30. 6. 2008 2007 (§ 13a odst. 6 ZoDP). Společné zdanění tedy není možné realizovat v rámci tzv. ročního zúčtování daně u zaměstnavatele!
  • společné zdanění nelze využít (ačkoliv ostatní podmínky jsou splněny) například v situaci, pokud manželé uplatňují využití tzv. „spolupracující osoby“ (§ 13a), popř. pokud některý z manželů aplikuje tzv. paušální daň (§ 7a ZoDP) nebo má povinnost použít tzv. minimální daňový základ (§ 7c ZoDP).

Základní myšlenka společného zdanění je poměrně jednoduchá: oba manželé sečtou všechny své dílčí daňové základy snížené o nezdanitelné části základu daně (např. o úroky z hypotéčních úvěrů či zaplacené životní pojištění či penzijní připojištění). Takto získaný součet se vydělí dvěma a u každého manžela se pak daň vypočítá individuálně. Právě tímto „vydělením dvěma“ společného daňového základu se oba manželé dostanou do stejného daňového pásma, v němž vypočtou příslušnou daň. Od daně mohou odečíst případné slevy a zvýhodnění.

Obvykle dojde k situaci, že u jednoho z manželů dojde k poměrně značnému přeplatku na dani a u druhého z manželů k „mírnému“ nedoplatku. Přeplatek prvního z manželů se započte na nedoplatek druhého z manželů a rozdíl – tedy zbylý přeplatek – správce daně na požádání vrátí.

Je třeba upozornit na některé převládající „mýty“:

  • společné zdanění lze použít jen u manželských párů, kteří pečují alespoň o 1 své dítě – zkoumá se stav ke konci daného roku
  • společné zdanění nelze uplatnit v rámci ročního zúčtování, je třeba vždy podat daňové přiznání
  • daňové přiznání musí být podáno u obou manželů ve stejném termínu

Od roku 2008, kdy došlo k některým (zásadním) změnám v Zákoně o daních z příjmů, byl institut společného zdanění zrušen. Hlavním důvodem je skutečnost, že již neexistují daňová pásma, ale byla nastolena jednotná 15% sazba daně z příjmů fyzických osob. Tím pádem nemůže docházet k disproporcím, kdy jeden z manželů s nižším příjmem spadá do nižšího daňového pásma než druhý, jak tomu bylo do konce roku 2007.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama