15. dubna 2024, 14:40
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Rozpočet

Rozpočtem rozumíme jednu ze složek tzv. manažerského účetnictví. Hlavním úkolem rozpočtu je přidělení nákladů (ale i výnosů) určité části podniku (vnitropodnikovému středisku) či podniku jako celku nebo také může jít o rozpočet na určitý pracovní úkol (např. stavební zakázku).

Vnitropodniková střediska jsou útvary uvnitř podniku, které mohou buď fyzicky existovat (samostatná budova střediska Hlavní výroba, střediska Správa, střediska Doprava, střediska Podniková jídelna apod.), ale může se jednat i o střediska existující pouze fiktivně formou záznamů například v účetním softwaru. Středisko je charakterizováno tím, že

  1. mu lze přidělit úkol právě v podobě rozpočtu
  2. lze tento úkol kontrolovat (jeho plnění)
  3. lze určit osobu (osoby), které za činnost střediska a plnění úkolu (rozpočtu) odpovídají

V rozpočtech rozlišujeme především tzv. prvotní a druhotné náklady. Náklady prvotní jsou de facto náklady z finančního účetnictví (z účtové třídy 5), druhotné náklady pak vznikají v důsledku tzv. vnitropodnikového dodání, tj. dodání určitých výkonů mezi vnitropodnikovými středisky (např. středisko Doprava zajistí dopravu materiálu pro středisko Hlavní výroba).

Dále můžeme sledovat prvotní a druhotné náklady v členění na náklady přímé (dají se přímo určit na výrobek – kalkulační jednici, např. spotřeba přímého materiálu na výrobku 1 ks výrobku) a dále na náklady nepřímé (tj. režijní, které jsou společné pro celý objem výroby, např. spotřeba elektrické energie či mzdy režijních pracovníků).

Důležitý je také vztah mezi rozpočtem a kalkulací jakožto dvěma obory manažerského účetnictví: zatímco kalkulace poskytuje pro účely rozpočtů informace o přímých nákladech, tj. o nákladech, které lze jednoznačně identifikovat na výrobu 1 kalkulační jednice, rozpočet naopak poskytuje kalkulaci údaje o nákladech režijních, tj. o nákladech společných pro celý výrobní úkol, např. o odpisech dlouhodobého majetku či spotřebě elektrické energie.

U rozpočtů je také důležité sledování jejich plnění – rozpočet má totiž pro dané vnitropodnikové středisko charakter určitého plánu. Po skončení daného časového období či (výrobního) úkolu by potom měla nastat kontrola údajů z rozpočtu se skutečností a zejména identifikace a rozbor zjištěných odchylek, ať už kladných či záporných.

Přiložený soubor ve formátu PDF obsahuje zadání úlohy (bez řešení), která ukazuje blíže na vztah mezi rozpočtem a kalkulací.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama