15. dubna 2024, 15:06
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Pohledávka

Pohledávku můžeme definovat jako právo podniku na zaplacení určité peněžní částky.
Pohledávky patří jednoznačně mezi aktiva, přičemž pohledávky lze členit na dlouhodobé a krátkodobé podle předpokládané doby splatnosti v době jejich vzniku.
Pohledávky nejčastěji vznikají z obchodního styku, tj. vůči odběratelům – za dodávky našich výrobků, zboží či služeb, a to na základě dokladu, který se obvykle nazývá faktura vydaná či faktura odběratelská.
Vznik pohledávky za dodávku našeho zboží odběrateli můžeme zaúčtovat takto: 311MD/604DAL.
Pohledávku tedy máme vůči odběrateli po dobu její splatnosti – vydaná faktura je splatná například 10 či 14 dní (obvyklé jsou ale i delší či kratší splatnosti).
Pohledávky nejčastěji zanikají jejich zaplacením – na bankovní účet, v hotovosti apod., mohou ale také zaniknout např. započtením – v situaci, kdy náš odběratel (dlužník) je zároveň naším dodavatelem (věřitelem), lze vzájemné pohledávky a závazky započíst, přičemž tím není porušena obecně uznávaná účetní zásada zákazu kompenzace.
Pohledávky z obchodního styku se evidují v tzv. knize vydaných faktur, kam se zapisují údaje jako je identifikace (číslo) faktury, osoba dlužníka (odběratele), částka k úhradě celkem, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti a dále informace o tom, kdy, jakým způsobem, na základě jakého dokladu a v jaké výši byla pohledávka zaplacena.
Souhrn neuhrazených FAV z knihy pohledávek musí korespondovat na zůstatek syntetického účtu 311 – Odběratelé.

Kromě pohledávek z obchodního styku mohou podniku vznikat další typy pohledávek, například:

  • za zaměstnanci (např. zaměstnanci zaplacená, ale zaměstnancem dosud nevyúčtovaná záloha na pracovní cestu)
  • za státem (daňové přeplatky, typicky nadměrný odpočet DPH)
  • za dodavateli (např. z titulu dlužných dobropisů apod.)
  • jiné pohledávky (za jinými osobami)

Pohledávky se mohou členit:

  1. z časového hlediska (viz výše dlouhodobé/krát­kodobé)
  2. z hlediska měny (v korunách či v cizí měně)
  3. z hlediska osoby dlužníka (viz výše – odběratelé, stát, pracovníci)
5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama