29. května 2024, 02:17
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Opravné položky

Opravné položky se vytváří k majetku (tj. k aktivům) účetní jednotky v zájmu dodržování jedné z obecně uznávaných účetních zásad, tzv. zásady opatrnosti. Tato zásada zjednodušeně řečeno říká, že podnik by měl ve svém účetnictví zobrazit i potenciální („hrozící“) rizika a ztráty, nikoliv však potenciální („hrozící“) zisky. Jinými slovy zásada opatrnosti podniku říká, aby sám sebe ve svém účetnictví spíše „podhodnocoval“ než nadhodnocoval, to vše samozřejmě v rámci určitých pravidel.

Opravné položky samy o sobě potom představují přechodné snížení hodnoty majetku, například v důsledku poklesu tržních cen takového majetku.
Tím se zásadně liší od oprávek, které – jak známo – vyjadřují trvalé snížení hodnotky majetku v důsledku jeho používání a opotřebení (typicky v případě dlouhodobého majetku).
Zatímco oprávky jsou „napořád“, u opravných položek existuje předpoklad, že časem důvod jejich existence pomine.

Opravné položky lze především tvořit:

  • k dlouhodobému majetku
  • k zásobám
  • k pohledávkám
  • ke krátkodobému finančnímu majetku

Tvorba opravných položek je pro podnik nákladem (zúčtovaným typicky na účet 558 či 559 MD) se souvztažným zápisem na „oprávkový“ účet, který nalezneme v účtové skupině s devítkou na konci (09, 19, 29, 39,…). Vytvořená opravná položka snižuje hodnotu příslušného majetku (aktiva) a v rozvaze se vykazuje ve sloupci korekce.
Pomine-li důvod pro existenci opravné položky, tato opravná položka se rozpustí (zúčtuje) obráceným účetním zápisem, tj. např. 09×MD/558DAL.
Náklad plynoucí z tvorby opravné položky (či „záporný náklad“ plynoucí z jejího následného rozpuštění) je obvykle daňově neúčinný (neuznatelný). Výjimku tvoří opravné položky vytvořené dle „Zákona o rezervách“, což jsou typicky například opravné položky za dlužníky v konkursním řízení.

Příklad na tvorbu opravné položky:
Podnik vlastní budovu s pořizovací cenou Kč 1.000.000,00 (zúčtovanou 021MD). K ní vytvořené oprávky Kč 300.000,00 (zúčtované 081DAL). Tedy zůstatková cena budovy je Kč 700.000,00. Podnik zjistí (například na základě znaleckého posudku), že tržní cena budovy je aktuálně „jen“ Kč 500.000,00. V zájmu dodržení zásady opatrnosti a věrného zobrazení v účetnictví tedy podnik vytvoří opravnou položku ve výši Kč 200.000,00 zúč­tovanou 559MD/092DAL. Zjistí-li po čase podnik, že tržní cena nemovitosti by byla např. Kč 900.000,00, opravnou položku Kč 200.000,00 „zruší“ zápisem 092MD/558DAL a dále odpisuje budovu „klasickým“ způsobem.

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.07.2008 v 20:57:45.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama