15. dubna 2024, 14:21
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Odpis

Odpisy jsou peněžním vyjádřením odpisů dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek, tedy takové položky, jejichž vstupní (pořizovací) cena přesáhne stanovenou hranici (v roce 2008 Kč 40.000,00 pro dlouhodobý hmotný majetek a Kč 60.000,00 pro dlouhodobý nehmotný majetek – podnik však může rozhodnout o snížení této hranice), nelze uplatnit v nákladech v plné výši již v tom roce, v němž byly pořízeny. Odpis má právě vyjadřovat postupné opotřebovávání takového majetku v důsledku používání (fyzické opotřebení) či naopak v důsledku nepoužívání (morální opotřebení).

Rozlišujeme tzv. účetní odpisy a daňové odpisy:

  • Účetní odpisy si stanovuje sama účetní jednotka (podnik) tak, aby co nejvíce vyjadřovaly skutečné opotřebení dlouhodobého majetku.
  • Daňové odpisy stanovuje Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb. v platném znění) jako maximální možné částky, které lze uznat jako náklad (výdaj) na dosažení, zajištění a udržení příjmů („daňově uznatelný náklad“). Postup výpočtu daňových odpisů je v Zákoně o daních z příjmů přesně stanoven a prakticky neumožňuje žádné odchýlení od výpočtu.

Správně by podnik měl účtovat o účetních odpisech a pro účely výpočtu daně z příjmů používat daňové odpisy. Jejich hodnoty se totiž mohou měnit. V praxi je však obvyklá situace, že se používají jen daňové odpisy pro svou relativní jednoduchost (postup výpočtu – vzorec je dán Zákonem o daních z příjmů). Tento postup by však neměly používat auditované účetní jednotky. U účetních jednotek, které auditu nepodléhají, je možné vyšší přiblížení účetních a daňových odpisů.

Podnikatelé – fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci (tj. dříve tzv. jednoduché účetnictví), mají povinnost používat pouze daňových odpisů.

Příklady účetního provedení odpisů
Odpis stroje: 551MD/082DAL
Odpis softwaru: 551MD/073DAL
Odpis zřizovacích výdajů: 551MD/071DAL
atd.

Výpočet daňových odpisů (hmotný majetek)

Na TESTYZUCETNIC­TVI.CZ naleznete v sekci Účetní a daňové kalkulátory on-line kalkulačku, jež umí vypočítat daňový rovnoměrný, zrychlený i mimořádný odpis dle aktuální legislativní úpravy. Kalkulačka po zadání vstupních hodnot připraví tabulku „odpisového plánu“, zobrazující výši ročního odpisu, oprávek a zůstatkové ceny.

Pojem byl vložen/modifikován dne 17.03.2010 v 03:56:16.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama