15. dubna 2024, 15:09
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Materiál

Materiál je jednou ze složek zásob, které jsou součástí krátkodobého majetku neboli oběžných aktiv. Charakteristickým rysem oběžných aktiv je jejich jednorázová spotřeba a krátkodobý charakter doby použitelnosti (blíže viz kapitola oběžná aktiva). Je zapotřebí připomenout, že se materiálem rozumí takové položky, které podnik pořizuje od externího dodavatele. Jedná se tedy o podnikový vstup.

Z hlediska účetního se mezi materiál řadí:

  • suroviny a základní materiál
  • pomocné a provozovací látky
  • pohonné hmoty
  • náhradní díly
  • palivo
  • obaly
  • „drobný majetek“

O materiálu, potažmo tedy o zásobách jako takových, lze v zásadě účtovat dvěma způsoby – způsobem „A“ a způsobem „B“.

Způsob „A“ představuje účtování ve třech krocích (ve třech fázích), přičemž tedy dochází k vytváření zásob materiálu na skladě:

1. krok: Účtování o pořízení materiálu
=> 111MD/211DAL (221DAL) (321DAL)
2. krok: Zaúčtování přijetí materiálu na sklad
=> 112MD/111DAL
3. krok: Část/veškerý materiál vydán do spotřeby
=> 501MD/112DAL

Na rozdíl od předchozího účtování, způsob „B“ představuje účtování o jednom kroku, přičemž o spotřebě materiálu je tedy účtování ihned při jeho pořízení resp. při jeho nákupu. Nejsou tedy vytvářeny žádné zásoby materiálu a spotřeba je tak účtována jednorázově přímo do nákladů následovně:

Pořízení materiálu
=> 501MD/211DAL (221DAL) (321DAL)

Při účetních operacích uskutečněných ke konci zdaňovacího období může dojít k situaci, kdy pořídíme zásobu potřebného materiálu, nicméně ve skutečnosti dojde k jeho převzetí na sklad až následující zdaňovací období. Jde o situaci, při které je využíváno účtu 119 „Materiál na cestě“.
Předveďme na následujícím příkladě:
1/ Dne 31.12.2013 byl pořízen materiál od dodavatele na FAD (způsob „A“)
=> 111MD/321DAL
2/ Ke dni 31.12.2013 nedošlo ke skutečnému převzetí materiálu (zaúčtujeme tedy interně v rámci závěrkových operací)
=> 119MD/111DAL
3/ Dne 1.1.2014 byl materiál převzat na sklad
=> 112MD/119DAL

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.11.2013 v 13:37:21.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama