15. dubna 2024, 14:41
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Kapitál

Z obecného hlediska jsou za kapitál považovány veškeré peněžní i nepeněžní prostředky, které byly v rámci podnikatelské činnosti vloženy do podniku a to za účelem jejich budoucího zhodnocení. Kapitál je tak používán k nákupu vstupů potřebných k dosažení podnikových výstupů (pořízení strojů, zásob aj.).

Z hlediska účetního jsou pod pojmem „kapitál“ chápány zdroje, které kryjí majetek neboli též pasíva.

Kapitál lze rozlišovat podle jeho různých specifických vlastností na dílčí druhy.
V účetnictví je primárně rozlišován kapitál podle vlastnictví, a to na vlastní kapitál a na cizí kapitál.

Za vlastní kapitál se považují
základní kapitál
kapitálové fondy
fondy ze zisku
hospodářský výsledek běžného období
hospodářský výsledek minulých let
emisní ážio

Mezi cizí kapitál patří zejména různé typy závazků – tj. například závazky z obchodních vztahů, závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči bankovním institucím, závazky vůči institucím sociálního zabezpečení atp a rezervy.

Z hlediska jeho doby splatnosti/doby použitelnosti je rozlišován dlouhodobý kapitál a krátkodobý kapitál.
Dlouhodobý kapitál je k dispozici dobu delší než 1 rok, kdežto krátkodobý kapitál je využíván po dobu kratší než 1 rok včetně.

Často je užíváno i členění založené na způsobu získávání tohoto kapitálu, a to na interní kapitál a na externí kapitál.
Za interní kapitál je považován kapitál, který podnik vytvořil svou vlastní činností (př.: zisk), naopak za externí kapitál je považován kapitál, který společnosti získala od svých vlastníků nebo od jiných externích institucí (př.: peněžitý vklad společníka, bankovní úvěr aj.).

Často je interní a externí kapitál používán i v kombinaci s vlasním a cizím kapitálem. Příklady takového rozlišení kapitálu jsou uvedeny níže:
a/ vlastní interní kapitál – př.: zisk
b/ vlastní externí kapitál – př.: vklad společníků
c/ cizí interní kapitál – př.: rezervy
d/ cizí externí kapitál – př.: půjčky a úvěry

Pojem byl vložen/modifikován dne 01.10.2013 v 13:51:48.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama