15. dubna 2024, 15:47
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Jednoduché účetnictví

Do roku 2004 mohl jednoduché účetnictví využívat kterýkoliv podnikatelský subjekt, kterému tak zákon o účetnictví dovolil. Nicméně od roku 2005 (po vstupu do EU) bylo oficiálně jednoduché účetnictví pro osoby samostatně výdělečné činné (tj. pro podnikající fyzické osoby) zrušeno a bylo nahrazeno dnešní daňovou evidencí. Nicméně jeho hlavní podstata zůstala zachována. Pro tuto chvíli pomiňme skutečnost, že „jednoduché účetnictví“ je neustále legálně používanou podobou účetnictví vybraných forem nestátních neziskových organizací a popišme tedy „novou formu“ jednoduchého účetnictví – daňovou evidenci.

Jednoduché účetnictví, od roku 2005 tedy daňová evidence, představuje evidenci peněžních toků (tj. příjmů/výdajů) a dalších složek majetku a závazků v určitém časovém období týkající se podnikatelské činnosti.

Způsob přesného vedení daňové evidence (tj. struktura) není zachycena v žádném právním předpise. Stručný obsah daňové evidence (viz náplň odstavce výše) je však předepsán v § 7b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zjednodušeně, daňovou evidenci smí vést podnikající fyzické osoby s těmito charakteristikami:

 • osoby nezapsané v obchodním rejstříku
 • osoby, jejichž obrat nepřevýšil za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců Kč 25 mil.
 • osoby, které nevedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • osoby, které nejsou povinny vést účetnictví (povinnost uloží zvláštní právní předpis)
 • osoby, které nejsou účastníkem sdružení bez právní subjektivity.

Jelikož je osoba, která vede daňovou evidenci povinna ze zákona o daních z příjmů zachycovat údaje o příjmech/výdajích společně s majetkem/závazky, je zapotřebí, aby vedla:

1/ Peněžní deník (příjmy/výdaje)
2/ Knihu pohledávek
3/ Knihu závazků
4/ Ostatní „pomocné“ knihy týkající se majetku/závazků:

 • Pokladní deník
 • Evidenci (dlouhodobého) majetku
 • Evidenci rezerv
 • Mzdovou evidenci
 • Evidenci zásob
 • Evidenci cenin
 • Evidenci najatého majetku
 • Evidenci DPH (v případě, že je plátcem DPH) ..

Pojem byl vložen/modifikován dne 12.11.2013 v 08:43:22.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama