15. dubna 2024, 16:08
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Inventarizace

Inventarizace je často ztotožňována s pojmem inventura, nicméně tyto pojmy se od sebe liší.

V samostatné kapitole ´inventura´ bylo vysvětleno, že pod tímto pojmem je třeba chápat situaci, kdy se zjišťuje a porovnává skutečný (faktický) stav majetku a závazků s jeho účetním (dokladovým) stavem. Tento úkon lze tedy provádět fyzicky (u majetku hmotné povahy – přeměření, převážení, přepočítání atp.) či dokladově (u majetku/závazků nehmotné povahy).

Kdežto inventarizace je proces, jež sestává z několika dílčích fází:

1. Příprava inventarizace (tj. vyhlášení přesného termínu inventury, volba inventarizační komise, vymezení způsobu provedení inventury aj.)
2. Provedení inventury = zjištění skutečného stavu majetku a závazků a porovnání se stavem účetním
3. Vyhotovení inventurních soupisů (tj. sestavení účetních záznamů obsahujících zjištěné skutečnosti z provedené inventury, podpisové záznamy osoby odpovědné za její provedení, podpisové záznamy osoby odpovědné za zjištění skutečností z inventury, způsoby zjištění skutečných stavů, ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury, okamžik započetí a ukončení inventury)
4. Vyčíslení inventarizačních rozdílů (mank/přebytků) včetně způsobu jejich vypořádání
5. Další zjištění, doporučení a návrhy opatření atp.

Inventarizace se podle zákona o účetnictví provádí vždy k okamžiku, ke kterému je sestavována účetní závěrka účetní jednotky, tj. minimálně jednou ročně. Jedná se tedy o periodickou inventarizaci.

Účetní jednotky však mohou na základě vlastního uvážení provádět inventarizaci i v průběhu účetního období. Tato forma je považována za průběžnou inventarizaci.

Rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví představují inventarizační rozdíly:

  1. manko (schodek, škoda) nastává v případě, že skutečný stav je nižší než účetní.

aa) ´manko do normy´ (stanovené dle interních účetních směrnic = vnitropodniková norma) je daňově uznatelným nákladem, účtovaným do nákladů 501MD (případně 504MD, 518MD, 538MD atp.)

ab) ´manko nad normu´ (nevyhovující interním účetním směrnicím = vnitropodniková norma) je nákladem daňově neuznatelným, účtovaným na účet 549MD (případně 569MD, 582MD)

  1. přebytek nastává v případě, že skutečný zjištěný stav je vyšší nežli účetní. Přebytek je pro účetní jednotku výnosem, účtovaným na 648MD (případně 668MD)

Pojem byl vložen/modifikován dne 18.11.2013 v 11:38:29.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama