15. dubna 2024, 15:31
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Hmotný majetek

Hmotný majetek, lépe řečeno dlouhodobý hmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupne opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy.

Za hmotný majetek se bez ohledu na cenu považují například:

  • pozemky
  • budovy
  • stavby
  • byty
  • nebytové prostory
  • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť
  • základní stádo a tažná zvířata
  • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 toky

Mezi dlouhodobý hmotný majetek dále patří tzv. samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pokud jejich ocenění dosáhne Kč 40.000,00 za jednotku (u plátců DPH v úrovni ceny bez této daně, je-li nárok na odpočet). Podnik se může rozhodnout, že tuto hranici (danou Zákonem o daních z přímů) sníži, tj. že mezi samostatné movité věci zařadí i „levnější“ položky. Podnik však tuto hranici nesmí zvyšovat.

O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtových skupinách 02 a 03. Ve skupině 02 se účtuje o majetku, který se odpisuje, v účtové skupině 03 potom o majetku, který odpisování nepodléhá, zejména pozemky či umělecká díla a sbírky.

Důvod „neodpisování“ např. pozemků či uměleckých děl a sbírek je spíše než účetní a daňový šířeji ekonomický. Odpisy by totiž mimo jiné měly sloužit k „reprodukci“ dlouhodobého majetku, neboli pomocí odpisů by si podnik měl „našetřit“ na nový dlouhodový majetek. Ale právě pozemky či umělecká díla jsou takovým typem dlouhodobého majetku, který je „nereprodukova­telný“, počet pozemků je omezen jejich množstvím na naší planetě apod.

O pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje prostřednictvím účtu 042, na jehož straně MD se objeví všechny složky, které potom tvoří pořizovací cenu. Proto se účet 042 nebo obecně účty skupiny 04 někdy nazývají účty kalkulační.

Cena, kterou je dlouhodobý majetek oceněn v účetnictví – obvykle na úrovni pořizovací ceny, ceny na úrovni vlastních nákladů či reprodukční ceny – se pro účely daně z příjmů a výpočtu daňových odpisů nazývá vstupní cena. Ačkoliv tento pojen není pojmem účetním, ale daňovým, používá se termín vstupní cena velmi často (a tedy formálně nesprávně) i v účetní terminologii.

Pojem byl vložen/modifikován dne 18.03.2010 v 13:16:54.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama