15. dubna 2024, 15:45
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Faktura

Faktura je účetním doklademdokladem daňovým, avšak při splnění zákonných podmínek.

Aby mohla být faktura účetním dokladem čili účetním záznamem, který bude zachycovat a průkazně dokazovat veškeré skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, musí podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů splnit tyto zákonem dané náležitosti:

a/ označení úč. dokladu
b/ obsah účetního případu a jeho účastníky
c/ peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a
vyjádření množství
d/ okamžik vyhotovení účetního dokladu
e/ okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s
okamžikem vyhotovení účetního dokladu
f/ podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový
záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Fakturu je možné vydávat jak v podobě listinné tak i v podobě elektronické. Nicméně s elektronickou formou musí vždy souhlasit všechny zúčastněné strany.

Pokud se stala účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty (blíže viz zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů), pak je povinna za svá uskutečněná (poskytnutá) zdanitelná plnění vystavovat tzv. daňový doklad, na jehož základě účetní jednotka přizná a odvede daň z přidané hodnoty na výstupu.

Daňový doklad je doklad, který splňuje náležitosti podle § 29–30 zákona o DPH:

a/ označení osoby, která uskutečňuje plnění
b/ daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění
c/ označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje
d/ daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění
uskutečňuje
e/ evidenční číslo daňového dokladu
f/ rozsah a předmět plnění
g/ den vystavení daňového dokladu
h/ den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před
uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty
přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší
ode dne vystavení daňového dokladu
i/ jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v
jednotkové ceně
j/ základ daně
k/ sazbu daně (v %)
l/ výši daně (v CZK)

Naopak, z přijatých zdanitelných plnění (tj. z daňových dokladů) obecně může účetní jednotka uplatňovat daň z přidané hodnoty na vstupu neboli nárok na odpočet DPH.

Faktura bude tedy i řádným daňovým dokladem, pakliže bude splňovat výše uvedené náležitosti daňového dokladu.

Obecně se rozlišují dva základní druhy faktur:
a/ faktura došlá/dodaná/do­davatelská (zkratka FAD)
b/ faktura vydaná/vystave­ná/odběratelská (zkratka FAV)

Mezi další specifické faktury se zahrnují zálohové faktury, vydané faktury zahraniční, došlé faktury zahraniční či dobropisy (záporné faktury).

Pokud došlá/vydaná faktura obsahuje kompletní a korektní náležitosti dle § 29 zákona o DPH, potom je v první řadě považována jako daňový doklad, na jehož základě se účtuje a vypořádává s DPH. Jak je ale v praxi možné docílit toho, aby tyto faktury byly také účetním dokladem?

Postupuje se následujícími dvěma způsoby:

1/ Ruční doplnění chybějících náležitostí dle zákona o účetnictví na faktury:

  • označení dokladu (např. FAD 13001) – úplnost faktur je dokládána nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou
  • okamžik vyhotovení účetního dokladu (tj. datum kdy byla doručena/zaúč­tována)
  • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ (tj. podpis osoby odpovědné za věcnou správnost)
  • podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu (tj. podpis osoby odpovědné za kontrolu náležitostí dokladu včetně odpovědnosti za zaúčtování).

2/ Připojení košilky
Jedná se o předtištěný formulář obsahující prázdné kolonky veškerých náležitostí účetního dokladu k jejich vyplnění Tato košilka, neboli průvodka, potom společně s fakturou tvoří účetní doklad (viz kapitola „Košilka“)

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.11.2013 v 07:54:36.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama